Kadeversterking Hellegatspolder

Lisse

Waterbouw
  • Water
  • Wegen
  • Vergunningen
  • Ontwerp

Het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland telt 1.280 km aan regionale waterkeringen. Met het oog op klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en bodemdaling heeft Rijnland, in opdracht van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, onderzocht of de regionale waterkeringen binnen zijn beheergebied voldoen aan de IPO-veiligheidsnormen zoals vastgelegd in de provinciale verordeningen. Uit deze toetsing bleek dat de waterkering van de Hellegatspolder niet voldoet aan de gestelde eisen. De waterkering blijkt niet hoog genoeg te zijn. Tevens blijkt de binnenwaartse macrostabiliteit niet op het gehele kadetracé te voldoen. Besloten is om de dijkverbetering grotendeels uit te voeren met een damwand in het buitentalud.
 
In opdracht van Rijnland hebben wij het projectplan voor de kadeversterking Hellegatspolder opgesteld, die in procedure is gebracht en de juridische basis vormt voor het project. Daarnaast hebben wij de gehele engineering uitgevoerd inclusief de bijbehorende onderzoeken en de vergunningaanvragen. Specifiek aandachtspunt voor de realisatie is de nabijheid van de kunstwerken Kaagbrug in de rijksweg A44 (Rijkswaterstaat) en de Ringvaart spoorbrug (ProRail).