Regionale stroomwegen

Flevoland

Ontwerp
  • Ontwerp

De provincie Flevoland is wegbeheerder van zo’n 600 kilometer aan wegen. De provincie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van dit wegenareaal. Een vijftal provinciale wegen staan in het meerjarenprogramma infrastructuur op de rol om onderhoud uit te voeren. Met de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden rijst de vraag of de wegen voldoen aan de landelijk vastgestelde verkeerskundige uitgangspunten behorend bij regionale stroomwegen.
 
Aan DTV Consultants uit Breda is gevraagd een verkeerskundige analyse te maken van deze 5 provinciale wegen. Hierbij is de huidige staat van de wegen bestudeerd en zijn de knelpunten benoemd. Om te voldoen aan de geldende landelijke normen behorende bij een regionale stroomweg is de gewenste staat van de weg beschreven. Als samenwerkingspartner van DTV Consultants hebben wij de nieuwe schetsontwerpen van deze 5 regionale stroomwegen opgesteld. Van deze ontwerpen zijn budgetramingen gemaakt op basis van de Standaard Systematiek Kostenramingen. De schetsontwerpen en de kostenramingen zijn voorzien van een ontwerpnota resp. kostennota.